บริษัท อาร์ทีอินโนเวชั่น จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการ แก่ลูกค้า NDT ในประเทศไทย

ที่มีปัญหาเรื่องการหา อุปกรณ์ และ ที่ปรึกษาทางด้านงานตรวจสอบในประเทศไทย

เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล

ลดต้นทุนในการสั่งของนำเข้าจากต่างประเทศ และลดต้นทุนทางด้านขนส่งได้อีกด้วย